Šta je stambena zajednica?

Šta je stambena zajednica?

Stambena zajednica je organizacija svih vlasnika posebnih delova (stan, poslovni prostor, garaža, garažno mesto ili garažni boks) stambene ili stambeno-poslovne zgrade.

Kada stiče svojstvo pravnog lica?

Stambena zajednica stiče status pravnog lica trenutkom kada najmanje dva lica postanu vlasnici na dva različita posebna dela.
Naime, stambena zajednica stiče svojstvo pravnog lica na osnovu zakona i ona može da organizuje poslove upravljanja i održavanja zgradom nezavisno od registracije stambene zajednice. Stambena zajednica za zgrade sa više posebnih delova ima svojstvo stranke u javno-pravnim odnosima i postupcima u kojima je propisano da se vlasnik zgrade pojavljuje kao stranka u tim postupcima.

Šta ako stambena zgrada ima više ulaza?

Ako zgrada ima više ulaza, za svaki ulaz se može formirati zasebna stambena zajednica, a takođe i svi ulazi mogu formirati jednu stambenu zajednicu.

Šta stambena zajednica mora da ima kao pravno lice?

Zajednica kao pravno lice ima:

  • poslovno ime* stambene zajednice pod kojim se ona pojavljuje u pravnom prometu (obavezno sadrži označenje: „stambena zajednica” i adresu zgrade za koju je formirana stambena zajednica),
  • matični broj,
  • PIB (poreski identifikacioni broj) i
  • tekući račun u poslovnoj banci (poslovni račun se otvara na osnovu uverenja organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za vođenje Registra stambenih zajednica).Poslovno ime se može registrovati i na jeziku nacionalne manjine tako što će se pored poslovnog imena na srpskom jeziku upisati i poslovno ime na jeziku nacionalne manjine.

Stambena zajednica ne mora da izradi i koristi pečat, jer Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada nije propisana obaveza upotrebe pečata za stambenu zajednicu. Takođe, Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18), čije izmene i dopune su usvojene juna 2018. godine, propisuje da se posebnim propisom ne može uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima pravnih lica, tako da se stambenoj zajednici ne može uskratiti, odbiti ili na bilo koji drugi način ograničiti usluga ili informacija ukoliko ne koristi pečat. Ukoliko stambena zajednica eksplicitno želi da ima pečat, može ga izraditi kod pečatoresca na osnovu uverenja organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za vođenje Registra stambenih zajednica, pa u tom slučaju na pečatu treba da bude navedeno STAMBENA ZAJEDNICA i adresa (ulica, broj i grad/opština), npr. Ul. Petra Petrovića br. 1, BEOGRAD – STARI GRAD.

Ko izdaje matični broj, PIB i tekući račun?

Matični broj izdaje Republički zavod za statistiku, PIB izdaje poreska uprava, ali se ovi podaci dobijaju/pribavljaju elektronski u postupku registracije stambene zajednice i registruju se u Registru stambenih zajednica. Tekući račun može da otvori u bilo kojoj poslovnoj banci.

Izvor stanovanje.gov.rs

Kontaktirajte nas

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se kako bi ste dobijali najnovije informacije iz naše kompanije.

Copyright © 2020 CSI Stambeno