Kada stambena zgrada postaje stambena zajednica?

Kada stambena zgrada postaje stambena zajednica?

Pojam “Stambena zajednica” predstavlja pravno lice, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre, sa matičnim brojem i PIB-om. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada kaže da stambena zajednica stiče status pravnog lica kada najmanje dva lica postanu vlasnici dva posebna dela zgrade. Nakon toga, stambena zajednica ima rok od 60 dana da održi prvu sednicu skupštine stanara, na kojoj će izabrati upravnika ili profesionalnog upravnika. Dotadašnji predsednik skupštine/saveta stanara saziva sednicu, a to može učiniti i bilo koje lice koje poseduje imovinu u stambenom kompleksu.

Izabrani upravnik je dužan da podnese prijavu za upis u registar, te da prijavljuje sve naknadne promene. Lice se bira iz redova stanara, ali se uglavnom poslovi prepuštaju agencijama koje se bave profesionalnim upravljanjem stambenim kompleksima i zgradama. Kada je sve ovo izvršeno, stambena zgrada postaje stambena zajednica, tj. pravno lice.

Prava i obaveze profesionalnog upravnika

O nekim obavezama lica koje se bavi profesionalnim upravljanjem zgradom smo već pisali. Međutim, Zakon o stanovanju propisuje brojne druge delatnosti, pa stoga i ne čudi što se veliki broj stambenih zajednica odlučuje da angažuje profesionalnog upravnika, iako bi upravnik iz saveta stanara zgrade bio nešto jeftinije rešenje.

Dakle, prava i obaveze profesionalnog upravnika nalažu mu da zastupa stambenu zajednicu, te da je u obavezi da istu prijavi u Registar. Takođe, lice zaduženo za upravljanje stambenim kompleksom će popisati delove zgrade, označiti ih, te voditi evidenciju o vlasnicima i zakupcima stambenih ili poslovnih prostora.

Profesionalni upravnik izvršava odluke koje mu naloži stambena zajednica, a na osnovu rešenja sa skupštine/saveta, raspolaže sredstvima iz fonda. Lice zaduženo za upravljanje će predložiti program održavanja zgrade, a po usvajanju se brine da se sprovodi na dogovoren način. U nadležnosti upravnika je i organizacija hitnih intervencija, kontrola radova na zajedničkim delovima zgrade, te podnošenje izveštaja o radu.

Ukoliko stambena zajednica ne izabere upravnika ili ne poveri poslove upravljanja profesionalnoj agenciji, nadležni organ jedinice lokalne samouprave će doneti odluku o prinudnoj upravi.

Kontaktirajte nas

Prijavite se na naš newsletter

Prijavite se kako bi ste dobijali najnovije informacije iz naše kompanije.

Copyright © 2020 CSI Stambeno